สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

    หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีการตรวจร่างกายทั่วไป เจาะเลือด เอ็กซเรย์ทรวงอก โดยทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สมรรถภาพปอด การมองเห็น และการได้ยิน เป็นต้น

ผลการตรวจ ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน รวดเร็ว แจ้งผลการตรวจภายใน 14 วัน

ติดต่อ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

โทร. 0 2354 8557

ภาพของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ

 "การนวด" มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกทวีปของโลก เป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ "ศาสตร์แห่งการนวด" บอกไว้ว่า การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจ มีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวด...อ่านเพิ่ม

ที่มาข้อมูล: http://www.yesspathailand.com/