สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาและศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เก็บตัวอย่าง และตรวจคุณภาพน้ำดี และน้ำเสีย (Water and Wastewater) ตรวจกาก
   ของเสีย (Hazardous waste)
ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ๖Ambient) และในสถานประกอบการ (Workplace)
   อากาศที่ปล่อยออกจากปล่องของโรงงาน
ตรวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ฝุ่น แสงสว่าง เสียง แรงสั่งสะเทือน
   ความร้อน และระบบระบายอากาศ
ตรวจสิ่งแวดล้อมด้านเคมี เช่น pH DO BOD COD TKN โลหะหนัก และอื่น ๆ
ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ ด้วยวิธี
   การวัดตามมาตรฐาน EPA Guideline
ตรวจและวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาของสารพิษต่าง ๆ
ตรวจวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ

ติดต่อ ตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาฯ

โทร. 0 2354 8557, 0 2354 8543-49 ต่อ 5302

ภาพของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ

 "การนวด" มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกทวีปของโลก เป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ "ศาสตร์แห่งการนวด" บอกไว้ว่า การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจ มีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวด...อ่านเพิ่ม

ที่มาข้อมูล: http://www.yesspathailand.com/